HISTORIA

W końcu lat dziewięćdziesiątych, Biłgorajska Gazeta Samorządowa "TANEW" wprowadziła na swoje łamy kącik literacki nazwany "Konsolidacje". Publikowano tam wiersze, fragmenty prozy i wspomnienia. "Konsolidacje" dawały realną szansę publikacji utworów miejscowym twórcom. Z czasem okazało się, że tekstów jest dużo i nie mieszczą się w ramach "Konsolidacji". Utworzyła się też spora grupka literatów - korespondentów gazety. Z inicjatywy ówczesnego redaktora naczelnego "Tanwi" Marka J. Szubiaka, postanowiono zawiązać stowarzyszenie twórcze. 10 maja 1998 roku odbyło się pierwsze zebranie założycielskie z udziałem 15 zainteresowanych osób. Zebrani uznali się za komitet założycielski i postanowili podjąć działania zmierzające do organizacji stowarzyszenia literackiego w Biłgoraju.

28 lutego 1999 r. na zebraniu Komitetu Założycielskiego podjęto trzy istotne uchwały:
- o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą: Biłgorajskie Towarzystwo Literackie, działającego na terenie powiatu biłgorajskiego.
- o przyjęciu statutu
- o wyborze pełnomocników Komitetu Założycielskiego w osobach: Ewa Bordzań, Marek J. Szubiak, Roman Sokal, Andrzej Czacharowski.

Głównym celem Towarzystwa uznano: - konsolidację autorów form literackich i publicystycznych, - działalność wydawniczą, publikowanie i upowszechnianie twórczości członków Towarzystwa, oraz kultywowanie tradycji i kultury literackiej Ziemi Biłgorajskiej. Siedzibą Towarzystwa stał się Biłgorajski Dom Kultury. Pełnomocnicy KZ złożyli wniosek o rejestracje Towarzystwa; 30 kwietnia 1999r. Sąd Okręgowy w Zamościu, Postanowieniem z dnia 7 czerwca 1999r wpisał do rejestru stowarzyszeń, Biłgorajskie Towarzystwo Literackie. ( I Ns-Rej "St" 32/99 )

WALNE ZEBRANIA BTL

" I Walne Zebranie Członków - Założycieli BTL, odbyło się 24 października 1999 r. Na zebraniu przyjęto sprawozdanie Komitetu Założycielskiego, wybrano zarząd i komisję rewizyjną, przyjęto program działania Towarzystwa na najbliższy rok.

" II Walne Zebranie Członków BTL, odbyło się 12 grudnia 2003 r. Na zebraniu przyjęto sprawozdania: zarządu, złożone przez prezesa Romana Sokala i komisji rewizyjnej, złożone przez przewodniczącego Jana Obszyńskiego. Wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną. W dyskusji poruszono wiele spraw dotyczących środowiska literackiego i kulturalnego, oraz współpracy z innymi stowarzyszeniami. Wnioski z dyskusji stały się tezami programowymi w dalszej działalności Towarzystwa.

" III Walne Zebranie Członków BTL, odbyło się 28 stycznia 2008 r. Na zebraniu przyjęto sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej. Walne zebranie podjęło 5 uchwał, miedzy innymi w sprawie: programu działania BTL na III kadencję i nadania godności Honorowego Członka BTL- prof. dr hab. Jerzemu Markiewiczowi. Walne zebranie dokonało też wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej.

" IV Walne Zebranie Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego, odbyło się 26 kwietnia 2010 r. Porządek obrad przewidywał złożenie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej za rok 2009. Ponadto omówiono plany wydawnicze w sytuacji bardzo skromnego wsparcia ze strony Starostwa Powiatowego i dalszej ( od kilku lat ) odmowy wparcia ze strony Zarządu Województwa Lubelskiego. W wyniku dyskusji i na propozycję zarządu walne zebranie podjęło uchwały w sprawie: -zmiany statutu w celu dostosowania go do wymogów stawianych organizacjom pożytku publicznego, - przyznania godności członka honorowego BTL, sponsorowi, Panu Janowi Kowalowi.

V Walne Zebranie Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego odbyło się 28 kwietnia 2014 r. w BCK. Porządek obrad, obok punktów formalnych, obejmował wybory zarządu i komisji rewizyjnej oraz podjęcie uchwał. W wyniku wyborów skład osobowy zarządu BTL IV kadencji przedstawia się następująco:
Marek. J.Szubiak – prezes
Jan Kowal - zastępca prezesa
Piotr Flor – sekretarz
Stanisław Mazur – skarbnik
Krystyna Kufera - członek
Skład osobowy komisji rewizyjnej BTL IV kadencji przedstawia się następująco:
Ryszard Korniak – przewodniczący
Emilia Kozak – członek
Krystyna Żmuda – członek
Na walnym zebraniu obok uchwał o charakterze organizacyjnym przyjęto program kontynuacji działań na VI kadencję BTL.

VI Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze) Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego odbyło się 23 kwietnia 2018 r w Biłgorajskim Centrum Kultury.
Na zebraniu dokonano wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Skład tych organów jest następujący:
ZARZĄD
Prezes – Marek Szubiak
Z-ca Prezesa – Jan Kowal
Sekretarz – Piotr Flor
Skarbnik – Jan Obszyński
Członek – Emilia Kozak

KOMIOSJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Andrzej B. Miazga
Członkowie: Wiktoria Klechowa, Maria Działo.

VII kadencja organów Towarzystwa obejmuje lata 2018 – 2022.

© Biłgorajskie Towarzystwo Literackie 2008-2012